Poboljšaj svoj rukopis

Uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove korišćenja, koji se mogu povremeno menjati („Uslovi“). Ovi Uslovi predstavljaju obavezujući ugovor („Ugovor“) između vas („Krajnji korisnici“, „Kupci“, „Autori“ i „Izdavači“) i Libruma, koji se nalazi na www.librum.rs („Librum“).

Korišćenjem usluga dostupnih na sajtu Librum.rs i povezanim domenima („Sajt“), slažete se sa uslovima koji upravljaju aplikacijama, funkcijama i funkcionalnostima dostupnim na Sajtu ili putem Sajta („Usluga“). Ako se ne slažete sa uslovima sadržanim u ovim Uslovima korišćenja, nemojte koristiti uslugu.

O Librumu

Librum je konsultantski izdavački studio posvećen pružanju podrške autorima tokom celog procesa objavljivanja. Nudimo usluge uređivanja, lekture, preloma, dizajna, štampe, marketinga, distribucije, prodaje i strategije. Pomažemo autorima da dosegnu širu publiku i ostvare svoje književne i komercijalne ciljeve.

Prava i obaveze autora, kupaca i izdavača

Ako objavljujete delo na Librumu, razumete i garantujete da ste legalni izdavač ovog dela; kontrolišete sva prava i preuzimate sve obaveze povezane sa objavljivanjem ovog dela; i garantujete i potvrđujete da nijedan segment vašeg dela ne krši niti narušava prava drugih osoba, stranaka ili entiteta.

Opis usluga i cena

Librum pruža direktno sledeće usluge: uređivanje, lektura, prelom, dizajn korica i marketing. Librum preko partnera posrednika pruža usluge štampe i distribucije.

Detalji i cene usluga su jasno navedeni za svaki paket, uključujući broj stranica i specifične usluge koje su uključene.

Proces plaćanja

Sve usluge koje pruža Librum zahtevaju uplatu unapred, pre početka rada na projektu. Detalji plaćanja, uključujući cene i uslove plaćanja za odabrani paket usluga, biće jasno navedeni i dogovoreni pre početka saradnje. Librum se obavezuje da izda račun za sve izvršene transakcije, potvrđujući time obavljenu uplatu i detalje usluga koje će biti pružene.

Politika povrata novca

Imajući u vidu specifičnu prirodu usluga koje pružamo, jednom kada je uplata izvršena i usluge su započete, Librum ne nudi povrat novca. Potencijalne klijente ohrabrujemo da detaljno razmotre sve aspekte i opcije pre nego što se odluče za neki od naših paketa usluga, kako bi se osigurali da naša ponuda u potpunosti odgovara njihovim potrebama i očekivanjima. 

Usluge koje su u Librumu započete ili završene Librum zadržava novac, odnosno za Usluge koje nisu započete Librum će izvršiti povrat u skladu sa Zakonom republike Srbije. 

Obaveze klijenta

Za uspešnu realizaciju projekata, ključno je da klijenti pružaju potpune, tačne i pravovremene informacije i materijale. Promene u obimu projekta ili dodatni zahtevi mogu dovesti do revizije dogovorenih uslova, uključujući moguće dodatne troškove. Očekujemo od klijenata da aktivno učestvuju u procesu i saradnji kako bismo zajedno postigli najbolji mogući rezultat.

Izvršenje usluga

Librum studio se obavezuje da pruži sve usluge na najvišem profesionalnom nivou, u skladu sa standardima industrije i očekivanjima autora. Rokovi za završetak projekata zavise od više faktora, uključujući obim i složenost dela, kao i brzinu odziva i saradnje autora u obezbeđivanju potrebnih materijala i informacija. Naš cilj je da obezbedimo efikasno, kvalitetno i zadovoljavajuće iskustvo za sve naše klijente.

Naš rad sa autorima na rukopisu obuhvata: 
– Uređivanje 
– Lekturu i korekturu 
– Prelom 
– Dizajn korica 
– Pripremu za štampu 

Ukoliko rad sa autorom zahteva vraćanje uredniku, na primer, više od 3x, svaki sledeći put biće naplaćena usluga po određenoj ceni. 
Ukoliko se autor odluči za uslugu Rad sa urednikom, i autor i urednik definišu dinamiku saradnje. 

Paketi usluga - Cene - Detalji

Librum se obavezuje da će poštovati svakog autora jednako i da će prema svim korisnicima komunicirati istu cenu paketa kao i da će Librum obrazložiti pisanim elektronskim putem svaki paket. 

U sklopu svakog paketa detaljno objašnjenje šta autor dobija:

 1. Uređivanje – Dobija od urednika uređenu knjigu sa komentarima koje autor može da prihvati ili odbije. Autor u ovom slučaju ne komunicira sa urednikom, već isključivo posredstvom Libruma. 

 2. Lektura knjige – autor dobija detaljno izlektorisan tekst. Lektura je jedina obavezna opcija od svih usluga. Ukoliko autor ima urađenu lekturu, uređenu knjigu, ako ima dizajn korice i prelom, rukopis ponovo mora da prođe lekturu Libruma kako bi Librum garantovao da je taj rukopis gramatički tačan. 

 3. Prelom knjige – Autor će dobiti prelom knjige koji je neophodan za štampu. 

 4. Dizajn korica – Autor će dobiti dva predloga dizajna korica ukoliko odbije dobiće još 2 predloga pod uslovom da je poslao komentare kakve korice želi. Ukoliko autor odbije i drugi put korice izrada dizajna korica treći put biće naplaćena.

 5. Štampa knjige – Librum sarađuje sa štamparijama koje rade uslugu štampe knjige. Primer cene štampe knjige možete pogledati u kategoriji FAQ. Ukoliko Librum izdaje ISBN u tom slučaju zadržava 5 primeraka knjige za Narodnu biblioteku.

 6. Marketing strategija – Autor dobija od Libruma u PowerPoint kompletnu marketing strategiju kako treba da radi sa knjigom. Marketing strategija je u ovom slučaju prenos znanja i iskustva, ali ne i da Librum obavlja marketing za autora.

 7. Lični vebsajt LP – Autor dobija i jedinstveni Landing page besplatno uz napomenu da autor mora da dostavi potreban sadržaj za vebsajt (tekst i slike). Autor je dužan da omogući hosting, odnosno domen na kojem će se vebsajt praviti. Sajt se pravi na premium WordPress temi sa izmenama dizajna. 

Grantovanje i teritorija

Autor daje Librumu neekskluzivno pravo za objavljivanje, distribuciju, promociju i prodaju dela na globalnom nivou, u digitalnom i fizičkom formatu. Uslovi ove saradnje su neekskluzivni, što znači da autor zadržava slobodu da svoje delo objavi, licencira, promoviše i prodaje i kroz druge kanale, pod uslovom da time ne dolazi do kršenja postojećih ugovora ili zakonskih propisa.

Strane u knjizi

Librum definiše stranicu dela kao jedinicu koja sadrži do 1800 karaktera sa razmacima. Ova definicija služi kao osnova za određivanje tarifa za naše usluge, uključujući lekturu, dizajn i prelom. Detaljne tarife i uslovi biće jasno navedeni prilikom dogovora o saradnji.

Čuvanje materijala

Librum čuva sav rukopis koji pristiže preko sajta librum.rs, preko saradnika Librum studija, preko mejlova i drugih sredstava. Svako objavljivanje dela i stavljanje u promet, a koje nije odobreno od strane Librum studija, biće kažnjivo. Librum ovim putem želi da zaštiti autore i njihovu diskreciju.

Ghostwriting

Librum se obavezuje na potpunu diskreciju, čuvanje podataka autora, anonimnost autora i urednika i proces kreiranja dela. Librum se obavezuje na diskreciju svih saradnika Libruma i budućeg autora, u suprotnom, svako objavljivanje informacija biće kažnjivo i biće nadležan Sud u Beogradu. 

Objavljivanje

Librum studio se obavezuje da će objaviti dela koja su u skladu sa našim standardima i koja ne krše naše Ugovore niti zakonske propise. Proces objavljivanja odvija se transparentno, uz poštovanje autorskih prava i etičkih normi industrije.

CIP i ISBN

Centralni katalogizacijski zapis (CIP): CIP je bibliografski zapis koji se pravi pre objavljivanja knjige i omogućava njeno katalogizovanje u bibliotekama. CIP pruža standardizovane informacije o knjizi, uključujući naslov, autora, izdavača, godinu izdanja i druge relevantne podatke.

Međunarodni standardni broj knjige (ISBN): ISBN je jedinstveni identifikacijski broj za knjige koji olakšava njihovo praćenje i distribuciju u knjižarskoj industriji. Svaka verzija knjige (elektronska, meka ili tvrda korica) zahteva sopstveni ISBN.

Obaveza Pribavljanja CIP i ISBN brojeva u Srbiji

U Srbiji, zakon zahteva da svaka knjiga dobije CIP i ISBN pre njene distribucije i prodaje. Ovo je važan korak u procesu objavljivanja i osigurava da knjiga bude pravilno registrovana i prepoznata u knjižarskom sistemu.

Librum će voditi proces pribavljanja CIP i ISBN za vašu knjigu, osiguravajući da se svi regulatorni zahtevi ispune.

Cena za pribavljanje CIP i ISBN brojeva iznosi 4000 dinara po izdanju, a uplata se vrši Narodnoj biblioteci Srbije. Ova naknada pokriva troškove pribavljanja i registracije brojeva.

Zašto se plaća za CIP i ISBN u Srbiji

Plaćanje za CIP i ISBN u Srbiji pokriva administrativne troškove obrade i registracije svakog izdanja knjige.

Ovaj postupak osigurava da vaša knjiga bude pravilno katalogizovana i lako dostupna u bibliotekama i knjižarama, što je ključno za njenu vidljivost i dostupnost.

Prelom i dizajn

Librum može objaviti Delo Autora onako kako je dostavljeno, bez izmena ili modifikacija. Uz odabir Usluge Librum može modifikovati delo – urediti, tekst, dizajn, prelom, uz dogovor sa Autorom. 

Marketing

U Librumu razumemo da je marketing ključan za uspeh vaše knjige. Naša kreativna marketinška strategija dizajnirana je da privuče pažnju i promoviše vaše knjige. Sa pažljivo osmišljenim marketinškim kampanjama, fokusiramo se na stvaranje širokog dohvata i privlačenje novih čitalaca. Naš tim stručnjaka za marketing koristi najnovije tehnike i alate da maksimizira vidljivost vašeg dela, uključujući digitalni marketing, društvene mreže, PR aktivnosti i direktne marketinške kampanje. Naš cilj je da vaša knjiga ne samo da dostigne svoju ciljanu publiku, već i da izgradi snažan brend koji će trajati.

Autorska prava

Autorska prava čine osnovu našeg poštovanja prema intelektualnoj svojini svakog autora. Svaki autor zadržava puna autorska prava na svoje delo, osim u slučajevima kada je drugačije dogovoreno putem pisane saglasnosti između autora i Libruma. Librum zadržava pravo da koristi završena dela u promotivne svrhe, uz prethodno dobijenu izričitu saglasnost autora. Svi autori su odgovorni za registraciju svojih autorskih prava i zaštitu svoje intelektualne svojine u skladu sa lokalnim i međunarodnim zakonima.

Krajnji korisnici

U okviru naših usluga, termin „Krajnji korisnici“ odnosi se na širok spektar učesnika u procesu objavljivanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, autore, izdavače i kupce. Pod „kupcima“ se podrazumevaju svi pojedinci ili entiteti koji ulaze u transakciju plaćanja određene naknade autoru ili izdavaču za pravo pristupa, kupovinu ili preuzimanje dela. Svaka transakcija između krajnjih korisnika i autora ili izdavača regulisana je odredbama koje su autori ili izdavači samostalno postavili, uz poštovanje opštih uslova korišćenja Librum studija.

Ograničenje odgovornosti

Librum studio, u ulozi pružaoca usluga dizajna i self-publishinga, ističe da ne preuzima odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu, posledičnu ili bilo koju drugu štetu koja može nastati iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluga koje pružamo. To obuhvata, ali nije ograničeno na, gubitak prihoda, gubitak poslovnih prilika, nematerijalnu štetu, ili bilo koji drugi vid štete. Klijenti preuzimaju punu odgovornost za kvalitet, sadržaj, autentičnost, i zakonitost svojih objavljenih dela, uključujući sve materijale koji se koriste u tim delima.

Ugovor Libruma i autora

Librum studio, funkcionišući kao specijalizovani servis za dizajn i self-publishing, ovim putem utvrđuje temelje saradnje sa Autorima. Korišćenjem usluga Librum studija, Autor implicitno prihvata i sklapa ugovor pod sledećim uslovima, koji su usko povezani i dopunjeni komunikacijom između Libruma i Autora putem elektronske pošte (email).

 1. Predmet Ugovora: Librum studio pruža usluge uređivanja, dizajniranja korica i preloma knjiga, uz mogućnost objavljivanja. Autor, kupovinom usluga, pristaje na sve uslove korišćenja definisane ovim Ugovorom i komunikacijom putem email-a.

 2. Autonomija Autora: Autor ostaje slobodan u izboru saradnje sa drugim izdavačkim kućama ili agencijama, budući da ovaj Ugovor ne podrazumeva ekskluzivnost niti vezivanje Autora za Librum studio na određeni vremenski period.

 3. Obligacije i Prava: Librum studio se obavezuje da pruži usluge u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, garantujući kvalitet i posvećenost projektima Autora. S druge strane, Autor se obavezuje da poštuje sve dogovorene aspekte saradnje, uključujući rokove, finansijske obaveze i pravila o autorskim pravima.

 4. Komunikacija i Dogovor: Svaki dogovor između Libruma i Autora koji nije izričito naveden u ovim Uslovima korišćenja, ali je dogovoren putem email-a, smatra se pravno obavezujućim, pod uslovom da takva komunikacija jasno navodi specifične uslove i očekivanja obeju strana.

 5. Izmene i Dopune: Librum studio zadržava pravo na izmenu ovih Uslova korišćenja, o čemu će Autori biti obavešteni putem email-a ili putem platforme Librum. Autori su dužni da se informišu o aktuelnim Uslovima korišćenja i svim potencijalnim izmenama.

Prekid ugovora

Prekid saradnje između Libruma i Autora regulisan je sledećim odredbama:

Iako formalni, pisan ugovor u tradicionalnom smislu ne postoji između Libruma i Autora, prihvatanjem Uslova korišćenja usluga Libruma, Autori ulaze u obavezujući odnos sa Librumom, koji se smatra ekvivalentom ugovornog odnosa. Ova obaveza podrazumeva poštovanje uslova i pravila definisanih u Uslovima korišćenja, kao i svih dogovorenih aspekata komunikacije putem email-a.

Procedura Prekida:

 1. Inicijativa za Prekid: Bilo koja strana (Librum ili Autor) može inicirati prekid Ugovora u bilo kojem trenutku. Za validnost prekida potrebno je da strana koja inicira prekid obavesti drugu stranu o svojoj odluci putem pisane komunikacije, koristeći email kao sredstvo obaveštavanja.

 2. Period Obaveštenja: Preporučuje se, ali nije obavezno, da strana koja inicira prekid pošalje obaveštenje o prekidu najmanje 30 dana pre željenog datuma prestanka saradnje. Ovo omogućava obe strane da adekvatno upravljaju tekućim obavezama i pripreme se za zaključenje svih otvorenih poslova.

 3. Završetak Obaveza: Prekid Ugovora ne oslobađa Autora ni Librum već postojećih obaveza koje su nastale pre formalnog obaveštenja o prekidu. To uključuje, ali nije ograničeno na, finansijske obaveze, završetak tekućih projekata i poštovanje dogovorenih rokova.

 4. Završna Razmena Materijala: U slučaju prekida, obe strane su dužne da razmene sve relevantne materijale i dokumentaciju u vezi sa dosadašnjom saradnjom, u skladu sa prethodno dogovorenim uslovima i pravilima o autorskim pravima.

Usaglašenost sa Zakonodavstvom

Svi uslovi korišćenja, ugovori i sporazumi između Libruma i autora, kao i svih ostalih klijenata, u potpunosti su usklađeni sa zakonima Republike Srbije, posebno poštujući odredbe Obligacionog prava. Ovime se osigurava da sve strane ugovora imaju jasno definisane pravne obaveze i prava, u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije.

Za rešavanje bilo kakvih sporova koji mogu proizaći iz korišćenja usluga Libruma, ili u vezi sa Uslovima korišćenja, isključivo je nadležan Osnovni sud u Beogradu. Strane se obavezuju na korišćenje ovog pravosudnog tela kao prve instance za rešavanje sporova, uz puno poštovanje procedura i pravila sudskog postupka utvrđenih zakonom.

Ažuriranje Uslova Korišćenja

Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani 15. februara 2024. godine. Librum studio zadržava pravo da u bilo kom trenutku ažurira i menja ove uslove, uz obavezu obaveštavanja klijenata o svim promenama putem odgovarajućih komunikacionih kanala. Svaka upotreba usluga Libruma nakon objavljivanja izmenjenih uslova podrazumeva prihvatanje tih izmena od strane klijenta.